It’s time to goforit

自由者,随心所欲,不移于外也。
无用者,动心忍性,不从于众也。
理性者,溯源归根,以理服人也。
宽容者,兼容异己,和而不同也。